شرایط و قوانین استفاده از خدمات نرم‌افزارهای سوار برای رانندگان

نرم‌افزارهای سوار تحت صاحب امتیازی آقای علیرضا شاه محمدی ، برای تسهیل حمل‌و‌نقل مسافر طراحی گردیده، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می‌‌نماید؛ لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین کاربر و مجموعه سوار حاکم خواهد بود. بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات سوار، این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از سوار به‌منزله‌ی قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می‌‌نماید. این مجموعه ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزارهای سوار, را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات از طریق نرم‌افزارهای سوار یا در قالب پیامک و ای‌میل به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ادامه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات سوار، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می‌‌گردد .

توجه : هر گونه علامت ، عدد ،کلمه ، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبت هویت امضا کننده باشد و به این سند یا سایر اسناذ صادرع در این زمینه ملحق شود به منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضا کننده را به مفاذ ملتزم می نماید .

شرایط و قوانین استفاده از خدمات نرم‌افزارهای سوار برای رانندگان

مجموعه متخصصین سوار به عنوان طراح و مالک نرم افزارهای  سوار، طبق  شرایط قرارداد حاضر و شرایط عمومی استفاده از خدمات سوار، خدمات نرم افزاری به کاربر ارائه نموده، فعالیت وی در جهت یافتن مسافر و ارتباط با ایشان را تسهیل می نماید .

 ماده 1: مبلغ قرار داد

 1-1:  نظر به این که مسافران از طریق نرم افزارهای سوار به کاربر معرفی می گردند، کاربر متعهد است از هر دریافتی خود از مسافران (کرایه سفر)، پانزده درصد آن را به عنوان “حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار سوار” به گروه متخصصین سوار بپردازد .

2-1:  کاربر با امضا قرارداد حاضر به مجموعه ی سوار اختیار می دهد هر زمان بنا به تشخیص خود، مبلغ قرارداد را تغییر دهد. در چنین فرضی، مبلغ جدید از طریق نرم افزارهای سوار و پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد و نامبرده حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید .

ماده 2: مدت قرار داد

قرارداد حاضر، از تاریخ ورود به نرم افزار به مدت یک سال معتبر و لازم الاجراست و پس از آن، به طور خودکار به صورت سالانه تمدید خواهد شد مگر این که گروه سوار مایل به ادامه همکاری با کاربر نباشد که در این صورت حساب کاربری راننده توسط متخصصین سوار مسدود خواهد شد و این امر به منزله مخالفت با تمدید قرارداد و در نتیجه پایان رابطه قراردادی فی مابین خواهد بود .

ماده 3: تعهدات کاربر

3-1 : کاربر موظف است تصویر کارت یا سند مالکیت خودرو، کارت ملی، گواهی نامه و بیمه نامه خود را در اختیار نمایندگان سوار قرار دهد .

3-2 : کاربر متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار سوار را به گروه متخصصین سوار پرداخت نماید.

3-3 : کاربر موظف است نرم افزار سوار را تنها در خودروی صدرالذکر که در سیستم نرم افزارهای سوار به نام کاربر ثبت شده است به کار گرفته، از خودروی دیگری برای ارائه خدمات به مسافر استفاده ننماید.

3-4 : کاربر متعهد است پس از پذیرش درخواست مسافر، شخصاً در محل حاضر و از اعزام افراد دیگر به جای خود، اجتناب نماید..

 3-5 : کاربر متعهد می گردد شماره تماس مسافرانی را که از طریق نرم افزار سوار به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده، از برقراری ارتباط با ایشان اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که کاربر با حفظ این اطلاعات یا در صورت تماس مستقیم این مسافران خارج از چارچوب سوار ، اقدام به ارائه خدمات حمل و نقل به ایشان نماید از سیستم سوار حذف می گردد.

3-6 : کاربر موظف است پس از پذیرش درخواست سفر، ظرف زمان متعارف، در مبدأ (نشانی که در درخواست سفر ثبت شده است) حضور یابد. تخلف از این امر، سوار را مجاز خواهد نمود ضمن دریافت هزینه سفر، خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت سوار را مطالبه نماید. اخذ مبالغ موصوف، نافی حق سوار برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری نامبرده در نرم افزارسوار نخواهد بود. رد درخواست مسافر پس از پذیرش آن، مشمول حکم این بند خواهد بود .

3-7 : کاربر موظف است قیمت تعیین شده توسط نرم افزارهای سوار را از مسافر مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد، سوار را مجاز خواهد نمود تا فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری راننده متخلف در نرم افزار سوار را انجام دهد..

3-8 : در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین، همزمان به عنوان” مسافر” برای یک سفر درخواست ارسال نماید و همان فرد، این درخواست را به عنوان “راننده” قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده، مجموعه سوار را مجاز خواهد نمود چهار برابر هزینه سفر انجام شده به طریق فوق را از متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ، تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید، مجموعه سوار مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده به مجموعه سوار را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ، نافی حق مجموعه سوار برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری نامبرده نخواهد بود. فرضی‌‌که وابستگان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به مجموعه سوار، اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر مجموعه سوار را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهد بود. مرجع تشخیص تقلب موضوع این بند، مجموعه سوار بوده و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید .

3-9 : کاربر موظف است اعتبار تجاری نرم افزار سوار را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری نرم افزار، از خود حسن خلق نشان داده، مراتب نزاکت ، ادب و امانت داری را در قبال مسافر معمول داشته، توصیه های مجموعه سوار در خصوص نوع رفتار با مسافر، پوشش و وضعیت ظاهری متناسب، وضعیت فنی و ظاهری خودرو و … را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری نرم افزار گردد، مجموعه سوار را مجاز خواهد نمود مبزان خسارت وارده به مجموعه سوار را ، از راننده متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث و میزان خسارت این امر با مجموعه سوار است و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید .

3-10 : کاربر متعهد است در استفاده از خدمات سوار، تمامی قوانین ایران را رعایت نموده، نرم افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که کاربر در طول سفرهای موضوع قرارداد حاضر، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد، مجموعه سوار در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف است خسارت وارده به حیثیت تجاری نرم افزار به مجموعه سوار بپردازد.

3-11 : کاربر صراحتاً اعلام می دارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی ( مالیات بر درآمد و …) صنفی و … مطلع بوده، ملزم به رعایت آن ها می باشد. در صورتی که به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی کاربر، مجموعه سوار از سوی مراجع صالح قانونی و قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر موظف به پرداخت آن است..

3-12 : کاربر موظف است در حین انجام سفر، تمامی قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. مسوؤلیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به مسافر حین سفر یا اشخاص ثالث، به سبب عدم رعایت این مقررات، به عهده کاربر بوده و مجموعه سوار در این خصوص مسوؤلیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، مجموعه سوار مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و مجموعه سوار – مقرر در بند ۹ این ماده را از کاربر مطالبه نماید .

3- 13:  مسؤولیت تمامی فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری، انجام میشود مطلقاً به عهده شخص کاربر میباشد.لذا ضروریست کاربر، در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود از جمله نام کاربری و رمز عبور خود حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری متعلقه، ضروری است کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت ضرورت، مجموعه سوار را مطلع نماید تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید

3-14 : کاربر اقرار می نماید با افتتاح حساب‌کاربری، تنها مجوز استفاده غیر انحصاری، غیر قابل انتقال و محدود از خدمات سوار را دریافت داشته ، بدین وصف، مدعی مالکیت آن نبوده، مدعی حقی نسبت به سوار(اعم از کپی رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نمی‌باشد و در غیر موارد مصرح در این قرارداد، اجازه استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم افزارهای سوار را نداشته و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی مجموعه سوار نسبت به نرم افزارها و ملحقات آن خواهد بود .

3-15:  نظر به این که مجموعه سوار، تنها خدمات نرم افزاری ارائه داده، و ایجاد ارتباط میان راننده و مسافر را تسهیل می نماید،

در صورتی که کاربر راننده یا مسافر در طول سفرهای موضوع قرارداد حاضر، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد، مجموعه سوار در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت

و کاربر تنها “استفاده کننده” از این خدمات بوده لذا نمی تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت مدعی حقی نسبت به مجموعه سوار باشد .

3-16: کاربر می پذیرد قرارداد حاضر، یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی مجموعه سوار بوده و مجموعه سوار می تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات سوار گردد .

3-17: کاربر موظف است در صورت تمایل به قطع همکاری با مجموعه سوار، مراتب را یک ماه قبل به صورت کتبی به مجموعه سوار اعلام دارد. بدیهی است خاتمه قرارداد در این فرض، منوط به تنظیم صورت جلسه و تسویه حساب کامل می باشد .

3-18:  نظر به این که سوار با ارائه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسط عمل کرده و تنها ارتباط میان مسافران متقاضی سفر و کاربران (رانندگان) را تسهیل می نماید، ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال مسافران در مقابل کاربر (راننده) نبوده و هیچ گونه مسوؤلیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفافات حین سفر نخواهد داشت. کاربر (راننده) با امضای ذیل قرارداد اقرار می نماید که این موضوع به روشنی به وی تفهیم شده و از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد .

 3-19: کاربر (راننده) متعهد است یک شماره حساب بانک ملی به نام خود افتتاح و آن را در حساب کاربری خود در سوار وارد نماید تا در مواردی که هزینه سفرهای موضوع قرارداد‌(کرایه)، به صورت آنلاین از سوی مسافران پرداخت می شود، مجموعه سوار، این مبالغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده ۳ به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار می نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه مجموعه سوار با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری می شود و کاربر نمی تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد .

3-20: کاربر متعهد است ظرف ۲۰ روز از تاریخ امضای قرارداد، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد خویش را از مراجعه مربوطه اخذ و آن را به مجموعه سوار ارائه نماید. بدیهی است مسوؤلیت اصالت و صحت اطلاعات مندرج در گواهی های مربوطه به عهده کاربر می باشد. در صورت مضی این مدت و عدم ارائه گواهی های موصوف از سوی کاربر، مجموعه سوار حساب کاربر را مسدود می نماید

 3 – 21 -کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط مجموعه سوار از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزارهای سوار در خصوص استفاده از خدمات سوار و شرایط آن برای کاربر ارسال می گردد را مطالعه نموده و در صورت موافقت، آن را تأیید نماید. تأیید مزبور ممکن است در قالب یک علامت،کلمه، عدد، عبارت، یک نام تایپ شده و امثال آن به عمل آید که به سند مزبور  الحاق می شود و همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را متعهد و ملتزم به مفاد سندی که به طریقه مزبور امضا نموده است، می نماید

3 – 22 – کاربر با ثبت نام در سوار و ایجاد حساب کاربری به نام خود، صحت انتساب کلیه پیامهای صادره ازحساب کاربری خویش را پذیرفته لذا کاربر، حق هر گونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید .

3 – 23 – مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سفر) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و سوار  هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و سوار می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی سوار به عمل آورد.

3 – 24 – خدمات سوار ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که سوار کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و سوار مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

3 – 25 – کاربر راننده متعهد به بیمه نمودن وسیله نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود می‌باشد تا در صورت بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا هر یک از سرنشینان امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه گر میسر باشد.

مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم استفاده از نرم‌افزار سوار در حین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که در سوار فعالیت می‌کنند برعهدۀ کاربران راننده است.

 

ماده 4: تعهدات مجموعه سوار

4-1- مجموعه سوار متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرم افزارهای سوار را به صورت رایگان به کاربر ارائه دهد .

4-2- مجموعه سوار متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار، نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد، موظف به پشتیبانی فنی از نرم افزار می باشد .

4-3- در مواردی که هزینه سفر (کرایه) توسط مسافران از طریق آنلاین پرداخت می شود، مجموعه سوار متعهد است پس از کسر مبلغ قرارداد مقرر در ماده ۳ قرارداد-مابقی آن را به حساب بانک ملی معرفی شده از سوی کاربر (مقرر در بند 19-3-) واریز نماید .

ماده 5 : قانون حکم و شیوه حل اختلاف

قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد .